Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

TPRECD UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayları sırasında gerçekleştirilen Uzman Araştırma Yarışmasının düzenlenmesi ile ilgili kurulların oluşturulması ve çalışmaları için gerekli standartların belirlenmesidir. Bu yarışma, yılda bir kez, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) asil  üyelerinin veya üyeliğe müracaat etmiş plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarının yapmış oldukları araştırmalar arasında düzenlenir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde kurulan Uzman Araştırma Yarışması Kurulu ve Yarışma Jürilerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına  ve Yarışmaya katılım esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —

TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

UAYK: Uzman Araştırma Yarışması Kurulu

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları

Kurulların Oluşumu, Görev Süreleri ve Çalışma Esasları

Madde 4: Uzman Araştırma Yarışması Kurulu

a)    Yarışmayı TPRECD Yönetim Kurulunun seçeceği Uzman Araştırma Yarışması Kurulu (UAYK) düzenler.

b)    UAYK, TPRECD Yönetim Kurulu'nun kendi içinden seçtiği bir üyesi ile  her yarışma dönemi için yönetim kurulunun seçeceği 2 TPRECD üyesinden oluşur. Başkan ve üyelerin farklı kurumlarda görev yapıyor olma koşulu aranır.

c)     Üyeler eğer tekrar seçilirlerse sene kısıtlaması olmaksızın görev yapabilirler

d)    UAYK’nda görev almak için en az 5 yıllık TPRECD üyesi olma koşulu aranır.

e)    UAYK’na seçilen üyelerin görev süresi 2 yıldır. UAYK’nun iki üyesinin görev süresi bitiminde, TPRECD-YK resmi yayın organı, resmi veb sitesi ve haberleşme listesi üzerinden boşalan üyelikler için duyuru yapar. Görev almak isteyen üyeler, resmi ve yazılı olarak TPRECD-YK’na başvurur. YK, başvurular arasında seçim yaparak yeni üyeleri belirler. İstifa vb nedenler ile boşalan üyelikler için TPRECD YK aynı kurallar çerçevesinde üye seçimi yapar.

f)     UAYK, kongre düzenleme kurulları ve TPRECD Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır.

g)    UAYK’nun görevleri

 1. Ulusal kurultayın başlangıç tarihinden en az 3 ay önce UAY’nın duyurusunu yapmak, jüri oluşumu için duyuru yapmak ve kurultay düzenleme kurulu ile eşgüdüm içinde çalışmak.
 2. Çalışmaların son gönderme tarihi öncesinde jüri oluşumunu tamamlamak, jüri formlarını hazırlamak.
 3. Gönderilen araştırmaları yönergeye uygunluk açısından denetlemek ve ön eleme yapmak.
 4. Yarışmaya uygun bulunan araştırmaları, araştırıcılar ve çalıştıkları kurum gizlenerek, değerlendirme için hazırlanmış form ile birlikte, ilgili olan dalda (klinik ve deneysel araştırma jürisi ) jüri üyelerine göndermek.
 5. Kurultay sırasında UAY oturumunu yönetmek,
 6. Sonuçların TPRECD yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
 7. Kazanan çalışma sahiplerinin birim ve kurum yöneticilerine mektup yazarak sonucu bildirmek.

viii.  Her kongre sonrasında Uzman Araştırma Yarışması ile ilgili bir rapor hazırlayarak TPRECD-YK’na iletmek

h)     UAYK, özel durumlarda bu yönetmelik üzerinde değişiklik önerisinde bulunabilir ve TPRECD Yönetim Kurulu onayı ile uygulamaya koyabilir.

Yarışmaya Başvuru Esasları

Madde 5: Yarışmaya, etik kurul izni Türkiye’de alınmış, deneysel çalışmalarda hayvan deneyleri veya hücre kültürü çalışmaları, klinik çalışmalarda cerrahi girişimlerin tamamı Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar kabul edilir. Araştırmalar son bir yıl içinde bilimsel toplantılarda sunulmuş veya bilimsel dergilerde yayınlanmış olabilir.

Madde 6: Aşağıdaki özellikleri taşıyan araştırmalar yarışmaya kabul edilmez:

 • Daha önce Derneğimiz Asistan Bildiri Yarışmasına girmiş çalışmalar
 • Daha önce Uzman Araştırma Yarışmasına katılmış çalışmalar
 • Uzman Araştırma Yarışması Kurulu üyelerinin yürüttüğü ya da katkıda bulunduğu çalışmalar.

Madde 7: Araştırmalar “deneysel” ve “klinik” olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. Herhangi bir kategoride yarışmanın açılabilmesi için en az üç başvuru olması gereklidir.

Madde 8: Yarışma duyurusu TPRECD'nin resmi internet sayfası, resmi yayın organları, kongre duyuruları veya tüm üyelerine göndereceği mektuplar aracılığı ile kurultay tarihinden en az 5 ay önce yapılır ve aralıklarla tekrarlanır. Başvurular gizli tutulur. Araştırıcılar, isterlerse, araştırmayı ulusal kongrenin “serbest bildiriler” bölümüne de ayrıca gönderebilirler veya dereceye girmezse UAYK tarafından gönderilmesini isteyebilirler

Madde 9: Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm araştırmaların tam metni, TPRECD Dergisi başvuru kurallarına uygun şekilde yazılarak, Dernek internet sitesi üzerinden UAYK Başkanlığı'na ulaştırılır. Son başvuru tarihi UAYK tarafından Kongre Başkanı ile eşgüdüm içinde, juri üyelerine değerlendirme için en az 3 hafta zaman bırakacak şekilde belirlenir.

Madde 10: Her iki kategoride de jürinin belirlediği en başarılı araştırmalara “birincilik” ve “ikincilik” ödülleri verilir. Eğer aynı puanı alan iki çalışma varsa iki adet birincilik veya ikincilik ödülü verilir.

Madde 11: Yarışmacılar, her iki kategoride, ancak bir araştırma ile yarışmaya katılabilir ve deneysel ve klinik dallarda ayrı ayrı birer ödül alabilirler.

YARIŞMA JÜRİSİ

Madde 12: Jüri aşağıdaki üyelerden, tanımlanan şekilde oluşturulur.

a)    TPRECD Yönetim Kurulu' nun yarışmadan sorumlu olarak seçilen üyesi jürinin doğal üyesi ve başkanıdır. O yoksa kongre bilimsel kurulu başkanı, o da yoksa kurultay başkanı bu görevi yapar.

b)    Jüri aday üyelerinin:

i)      En az 10 yıllık plastik cerrahi uzmanı olmaları,

ii)     Bu süre içinde ve halen aktif olarak plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile ilgili çalışıyor olmaları,

iii)    65 yaşını aşmış olmamaları,

iv)    TPRECD asil üyesi olmaları,

v)     Deneysel ve/veya klinik araştırmalarından en az bir tanesinin TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programının A veya B türü bir yayın organında birinci isim olarak yayınlanmış olması istenmektedir.

c)     UAYK, yukarıdaki özelliklere sahip üyelerine jüri üyesi olmak isteyip istemediklerini yarışmayı duyurduğu kanallardan duyurur. Yeterli başvuru olmaması halinde yazılı olarak da TPRECD üyelerini juri üyesi olmaya davet edebilir. Belirli bir süre sonunda gelen cevaplar arasından, deneysel ve/veya klinik araştırma yarışmasında jüri olmak isteklerine uygun olarak aday üyeleri sınıflandırır. Bu üyeler arasından kura ile “deneysel” ve “klinik” araştırma dallarında ayrı ayrı altışar asil, ikişer yedek jüri üyesini belirler. TPRECD’nin yarışmadan sorumlu yönetim kurulu üyesi her iki jüride de 7. kişidir ve başkan olarak görev alır.

d)    Aynı kişi 2 yıl üst üste jüri üyesi olamaz. Bir önceki yıl bir dalda (klinik veya deneysel) juri üyesi olan kişiler, ertesi yıl farklı bir dalda juri adayı olabilirler.

e)    Her ne surette olursa olsun, aynı klinikten birden fazla kişi jüriye katılamaz (kurada ilk çıkan kişi, jüri üyesi olarak kalır, aynı klinikten başka bir kişi jüri üyesi olarak sonradan kuradan çıkarsa elenir, jüri tam sayısına ulaşılıncaya değin kura devam eder). Bu maddenin uygulanmasında UAYK başkanı, çalıştığı eğitim merkezinin mensubu olarak addedilir (yani AYK başkanının kliniğinden bir aday da eğer kurada çıkar ise, jüri üyesi olamaz).

e)    Jüri asil ve yedek üyeleri ulusal kongre kitapçığında duyurulur.

f)     Juri yedek üyeleri de asil üyeler gibi bütün çalışmaları değerlendirirler. Asil üyelerden birinin sonuçları belirlenen tarihte UAYK’ya ulaşmadığı takdirde listede belirlenen ilk yedek jurinin puanları kullanılır. Asil juri listesinde başka bir puanlama eksikliği olduğunda listedeki ikinci yedek jurinin puanları geçerli olur.

g)    Asil veya yedek juri üyeleri kendi kliniklerinden gönderilen veya kendi kliniklerinden kişilerin katıldığı çalışmalara puan veremezler.

h)    UAYK başkanı juri olarak değerlendirmesini UAYK’nın diğer adaylarına danışarak verir.

Madde 13: Araştırmalar aşağıda tarif edildiği şekilde değerlendirilir.

 1. Her jüri üyesi ,her projeyi kendi başına değerlendirir. Bu değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde tutularak 100 tam puan üzerinden puan verilir.

 

Aldığı puan

Maks. Puan

Türkçe özet (bölümleme, veri aktarımı, nedensellik, vb)

 

5

Yazının dili, Türkçenin kullanımı ve yazım  tekniği

 

15

Makalenin orjinal katkısı

 

15

Kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu

 

15

Sonuçların objektif değerlendirilmesi

 

15

Tartışmada sonuçların irdelenmesi

 

15

Kaynakların seçimi, sayısı ve kullanımı

 

10

Şekiller ve resimlerin kalite ve sayısı

 

10

TOPLAM PUAN

 

 

 

 1. En yüksek ve en düşük puanlar çıkarıldıktan sonra, verilen puanlar toplanır, çıkan toplam sayı o kişinin puanlamasına dahil olan jüri üye sayısına bölünerek çıkan ortalama değer sonuç puanı olarak belirlenir. (Not: en yüksek ya da en düşük puanlar birden çok ise bunlardan sadece birisi çıkartılır. Örneğin en düşük olarak 2 adet veya daha fazla adet 25 puan almış ise sadece 1 adet 25 puan değerlendirme dışı bırakılır. Aynı kural en yüksek puan içinde geçerlidir).
 2. Bu ortalama puan 100 üzerinden 70'in altında ise araştırma, sıralamaya giremez ve ödül alamaz. Yetmiş ve daha fazla puan alan bildiri yoksa, o dalda ödüle layık çalışma bulunmadığı sonucuna varılır. Sonuçlar, yarışmayı kazananlara bir yazı ile bildirilir ve çalışmasını özel bir oturumda sunacağı belirtilir. Yarışmada derece alamayan diğer yarışmacıların isimleri kesinlikle gizli tutulur.

Ödüller ve Ödül Töreni ile ilgili Esaslar:

Madde 14: Ödüller

Ödüle layık görülen araştırmaların araştırıcılarının her birine TPRECD tarafından hazırlanan başarı sertifikası ve Doğsan Bilim Ödülü sunulur. Doğsan Bilim Ödülü olarak birincilere 5000 TL, ikincilere 3000 TL para ödülü Doğsan Firması tarafından verilir. Çeşitli ticari firmalar da TPRECD yönetim kurulu aracılığı ile birinci ve ikincilere hediye ve ödüller verebilir. Kongre düzenleme kurulu bu kişileri ve kurumları ödül için teşvik eder.

Madde 15: Ödül sunum protokolü

a)    Kongre programında 60 dakikalık bir bölüm, araştırma projelerinin sunulması için ayrılır. Kongre üyelerinin tümünün katılabileceği şekilde (tek salon) planlanan bu oturumda ödüle layık bulunan araştırmalar ve araştırıcıların adları ve kazandıkları ödüller, UAYK başkanı, yoksa kurultay bilimsel kurul başkanı, o da yoksa kurultay başkanı tarafından açıklanır ve araştırma sahibi araştırmasını dinleyicilere sunar (bu sunu 10 dakika ile sınırlıdır).

b)    Sertifikalar dernek başkanı, bir önceki dönemin dernek başkanı, kurultay başkanı, kurultay bilimsel kurul başkanı ve o toplantıda bulunan en kıdemli üye gibi dernek ileri gelenlerince sahiplerine özel bir törenle verilir. Doğsan Bilim Ödülü, aynı törende Doğsan Firmasının saptayacağı temsilci(ler) tarafından takdim edilir. Törenin ne zaman yapılacağı kongre düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve kongre kitapçığında ilan edilir.

c)     Ödül kazananların isimleri, çalıştıkları kuruma TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Sonuçlar derneğin resmi yayın organlarında yayımlanarak ilan edilir.

Madde 16: Uygulamada doğabilecek herhangi bir aksaklık veya anlaşmazlık durumunda sorunu çözmeye UAYK yetkilidir. UAYK sorunu çözemez ise son karar TPRECD Yönetim Kurulu tarafından verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük, Yürütme ve Geçici Maddeler

Yürürlük

Madde 17 – Bu yönetmelik TPRECD-YK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – Bu yönetmeliği, dernek yönetim kurulu adına UAYK yürütür.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ  UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI BAŞVURU YÖNERGESİ

   

  Yarışmaya katılacak adayların çalışmalarını yollarken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri rica olunur:

  1. Yarışmaya, etik kurul izni Türkiye’de alınmış, deneysel çalışmalarda hayvan deneyleri veya hücre kültürü çalışmaları, klinik çalışmalarda cerrahi girişimlerin tamamı Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar kabul edilir. Araştırmalar son bir yıl içinde bilimsel toplantılarda sunulmuş veya bilimsel dergilerde yayınlanmış olabilir. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 5)

  2. Aşağıdaki özellikleri taşıyan araştırmalar yarışmaya kabul edilmez: (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 6)

  a.        Daha önce Derneğimiz Asistan Bildiri Yarışmasına girmiş çalışmalar

  b.       Daha önce Uzman Araştırma Yarışmasına katılmış çalışmalar

  c.         Uzman Araştırma Yarışması Kurulu üyelerinin yürüttüğü ya da katkıda bulunduğu çalışmalar.

  3. Araştırmalar “deneysel” ve “klinik” olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. Herhangi bir kategoride yarışmanın açılabilmesi için en az üç başvuru olması gereklidir. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 7) Yarışmacılar, her iki kategoride, ancak bir araştırma ile yarışmaya katılabilir ve deneysel ve klinik dallarda ayrı ayrı birer ödül alabilirler. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 11)

  4. Araştırıcılar, isterlerse, araştırmayı ulusal kongrenin “serbest bildiriler” bölümüne de ayrıca gönderebilirler veya dereceye girmezse UAYK tarafından gönderilmesini isteyebilirler. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 8)

  5. Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm araştırmaların tam metni, TPRECD Dergisi başvuru kurallarına uygun şekilde yazılarak, Dernek internet sitesi üzerinden UAYK Başkanlığı'na ulaştırılır. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 9)

  6. Her iki kategoride de jürinin belirlediği en başarılı araştırmalara “birincilik” ve “ikincilik” ödülleri verilir. Eğer aynı puanı alan iki çalışma varsa iki adet birincilik veya ikincilik ödülü verilir. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 10)

  7.        Başvuru sırasında aşağıda yer alan kontrol listesindeki maddelere dikkat edilmeli ve doldurulmalıdır:

  1.        Çalışma içinde yazarların isimlerine ve çalıştıkları kliniklere işaret edecek hiçbir unsur olmadığına dikkat ettim.

   

  2.        Yapılan çalışmanın finansmanında endüstriden sağlanmış bir destek olup olmadığını veya çalışılan ürünü üreten/dağıtan/satan firmalarla yazarların finansal bir ilişkisinin olup olmadığını beyan ettim.

   

  3.        Çalışmanın daha önce sunulduğu toplantıların ve/veya basıldığı derginin tarih ve isim bilgilerini ayrıca belirttim.

   

  4.       Başvuru mektubunda, çalışmanın dereceye girememesi halinde Ulusal Kurultayda sözel veya poster olarak sunulabilmesi için değerlendirilmeye alınmasının arzu edilip edilmediğini belirttim.

   

  5.        Çalışmayı, A4 kağıt üzerine, 12 punto karakterlerle, çift satır aralıklı olarak, kağıdın her tarafından 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde yazdım.

   

  6.       Çalışma 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur:

  1. Başlık
  2. Özet (en fazla 300 kelime)
  3. Giriş
  4. Gereç ve Yöntem
  5. Bulgular
  6. Tartışma
  7. Sonuç

   

  7.        Jüri tarafından yapılacak değerlendirmede aşağıdaki ölçütlerin önemli olacağının farkındayım:

  1. Türkçe  özet (bölümleme, veri aktarımı, nedensellik, vb)
  2. Yazının dili, Türkçenin kullanımı ve yazım  tekniği
  3. Makalenin orjinal katkısı
  4. Kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu
  5. Sonuçların objektif değerlendirilmesi
  6. Tartışmada sonuçların irdelenmesi
  7. Kaynakların seçimi, sayısı ve kullanımı
  8. Şekiller ve resimlerin kalite ve sayısı

   

   

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya diğer kişilere verilmek için kullanılmaycaktır.